Navigatie

Algemene Voorwaarden Zeezo-badkleding.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. Definities

1.1 Zeezo-badkleding.nl is een online winkel in merkkleding voor baby`s en kideren, welke via www.zeezo-badkleding.nl bezocht kan worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behoren bij de internetactiviteiten van www.zeezo-badkleding.nl

.
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website zeezo-badkleding.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van zeezo-badkleding.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door zeezo-badkleding.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door zeezo-badkleding.nl. zeezo-badkleding.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de tarieven van de door zeezo-badkleding.nl gekozen transporteur, bijvoorbeeld TNT Post. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
 
4.3 zeezo-badkleding.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt 5.5.

5.2 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 14 dagen na orderdatum door zeezo-badkleding.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5.3 De klant geeft zeezo-badkleding.nl  toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van zeezo-badkleding.nl.

5.5 Indien u wenst de bestelling op te halen bij zeezo-badkleding.nl  is contante betaling verplicht.  De datum voor het ophalen van de bestelling wordt bepaald in overleg met zeezo-badkleding.nl maar in ieder geval binnen 7 dagen vanaf de besteldatum van de order.

Artikel 6. Levering

6.1 zeezo-badkleding.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling of akkoord van zeezo-badkleding.nl ter verzending bij een postbedrijf aan te bieden. Hiertoe is zeezo-badkleding.nl echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Zeezo-badkleding.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Verzendingen naar het buitenland worden altijd met Priority verzonden, zodat een track&trace nummer verkregen wordt. Deze krijgt de klant doorgemaild als het pakket verzonden is.

6.6  Zeezo-badkleding.nl  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van TNT post.  

6.7 Zeezo-badkleding.nl verstuurt ook pakketten via rembours. Indien het pakket niet wordt aangenomen of afgehaald dan moeten de kosten van verzending worden vergoed door de klant.   

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan zeezo-badkleding.nl verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retourneren en/of ruilen (hierna: retourneren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via www.zeezo-badkleding.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
•  Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour zijn aangemeld bij zeezo-badkleding.nl via info@zeezo-badkleding.nl én uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
Onder de rubriek "RETOUREN" staat uitgelegd wat de procedure is voor het retourneren van de kleding.
•  De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, indien aanwezig, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
•  Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 11.2 en NIET geruild of geretourneerd worden.

8.2 Zeezo-badkleding.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na goedgekeurd (nieuw) ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd dit conform artikel 11.2.

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Almere. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@zeezo-badkleding.nl.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.4 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 6 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 6 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Tevens is het zo wanneer de schade aan het kledingstuk door uzelf is ontstaan, deze uiteraard niet door ons wordt vergoed.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (telefoonnummer staat op www.zeezo-badkleding.nl in de rubriek Contact) of een mail sturen aan info@zeezo-badkleding.nl.

9.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@zeezo-badkleding.nl. Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert zeezo-badkleding.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, zeezo-badkleding.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. zeezo-badkleding.nl berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 14werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@zeezo-badkleding.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door zeezo-badkleding.nl plaats.

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. zeezo-badkleding.nl is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en zeezo-badkleding.nl , dan wel tussen zeezo-badkleding.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en zeezo-badkleding.nl, is zeezo-badkleding.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van zeezo-badkleding.nl.

Artikel 12. Overmacht

zeezo-badkleding.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat zeezo-badkleding.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@zeezo-badkleding.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
•  zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
•  zullen zeezo-badkleding.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Lopende acties

14.3 Actie “verzendkosten gratis bij bestelling van 50 euro of meer”:

De gratis verzendkosten voor orders boven de 50 euro geldt niet het hele jaar door. Tijdens het orderproces moet specifiek vermeld worden dat er geen verzendkosten gerekend worden bij orders boven de 50 euro. Is dit niet zo, dan geldt deze actie niet.

Het orderbedrag moet 50 euro of meer bedragen, ook na retourneren van kleding.

Bij retour sturen van een kledingstuk:

Als het kledingstuk geruild wordt dan zijn de kosten voor het verzenden van het geruilde artikel zijn voor de klant.
Als de klant geld retour wilt ontvangen, dan moet het orderbedrag nog steeds 50 euro of meer bedragen.
Bij geld retour en het orderbedrag is daardoor minder dan 50 euro, dan wordt het bedrag van het kledingstuk geretourneerd minus de reeds gemaakte verzendkosten door zeezo-badkleding.nl.

Vragen, klachten en opmerkingen:

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Xenonstraat 161
1362 GH Almere
The Netherlands

Tel +31 (0)36 5246069 Op werkdagen van 09.00 tot 13.00u


E-Mail info@zeezo-badkleding.nl 

Web http://www.zeezo-badkleding.nl


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van zeezo-badkleding.nl

Laatste wijziging: 6 oktober 2015 

© 2013 - 2019 zeezo badkleding, Zee en Zo kinderbadkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie